Diogelu eich hun rhag twyll

Mae troseddwyr yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau a thactegau i ddwyn eich arian neu i gael gwybodaeth bersonol i’w defnyddio rywbryd eto mewn ymgais i dwyllo. Maen nhw’n gweithredu ar wefannau ac apiau, drwy’r post, e-bost, negeseuon testun, galwadau ffôn neu wyneb yn wyneb, gan gynnwys ar eich stepen drws.

Yn yr adran hon byddwn yn esbonio rhai o’r camau gallwch chi eu cymryd i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac ariannol.

Diogelu eich hun rhag twyll ar-lein

Gwnewch yn siŵr bod eich cyfrineiriau, eich dyfeisiau a’ch data mor ddiogel â phosib.

Diogelu rhag twyll gartref

Gwnewch hi’n anoddach i dwyllwyr eich targedu ar eich stepen drws, drwy’r post neu ar y ffôn.

Diogelu rhag twyll mewn mannau cyhoeddus

Cadwch eich cyfrineiriau, eich PINs a’ch cardiau banc yn ddiogel pan fyddwch chi allan o’r tŷ.

Diogelu eraill rhag twyll

Dysgwch sut gallwch chi helpu i ddiogelu teulu a ffrindiau a allai fod mewn perygl o dwyll.

Diogelu eich busnes

Ble mae dod o hyd i gyngor seiberddiogelwch os ydych chi’n hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes.