Stop! Think fraud

Rhoi gwybodaeth ac adnoddau i chi er mwyn eich cadw gam ar y blaen i sgamwyr.

Dydy sgamwyr ddim yn gwahaniaethu. Fe wnân nhw dargedu unrhyw un.

Does neb yn ddiogel rhag twyll. Mae’r troseddwyr sydd wrth ei wraidd yn targedu pobl ar-lein ac yn eu cartref, gan ddylanwadu’n emosiynol ar ddioddefwyr yn aml cyn dwyn arian neu ddata personol.

Ond fe allwn ni wneud rhywbeth. Drwy fod yn wyliadwrus a chofio stopio, meddwl a gwirio bob tro y bydd rhywun yn gofyn i ni am rywbeth, fe allwn helpu i ddiogelu ein hunain a’n gilydd rhag twyll.

Oeddech chi’n gwybod?

Mewn blwyddyn yn unig, roedd 1 o bob 17 oedolyn wedi dioddef twyll

Ffynhonnell: Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr, y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 2023

Ydych chi mewn perygl?

Beth yw’r perygl y cewch chi eich twyllo? Dysgwch pam mae modd i unrhyw un ddioddef twyllo a’r camau dylai pawb eu cymryd i ddiogelu eu hunain.

Sut mae adnabod twyll

Dysgwch sut mae adnabod y tactegau a’r technegau mae twyllwyr yn eu defnyddio’n aml er mwyn helpu i leihau’r perygl o fod yn ddioddefwr.

Diogelu eich hun rhag twyll

Dysgwch beth gallwch ei wneud heddiw i helpu i’ch diogelu chi, eich anwyliaid a’ch busnes rhag twyll.

Adfer ar ôl twyll

Dysgwch sut mae cael gafael ar gyngor a chymorth ymarferol, a pha gamau gallwch eu cymryd, os ydych chi wedi colli arian neu ddata.

Rhoi gwybod am dwyll

Os ydych chi wedi dioddef twyll, dylech roi gwybod am y peth nawr.

Partneriaid yr ymgyrch

Daw’r Ymgyrch Genedlaethol yn Erbyn Twyll gan Lywodraeth y DU mewn partneriaeth â Heddlu Dinas Llundain, y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, a’r Asiantaeth Troseddu Genedlaethol.

Action Fraud

Ewch i wefan Action Fraud.

Action Fraud

Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol

Ewch i wefan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

National Cyber Security Centre

Yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol

Ewch i wefan yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol.